Stav před rekonstrukcí

Od 60. let 20. století kostel církev nevyužívala a ten postupně chátral. Podívejte, v jakém stavu byl kostel před začátkem oprav.
Další fotografie naleznete ve fotogalerii z historie kostela.

rok 2012

 • Vyčistili jsme hřbitov od náletových dřevin, upravili jsme hrobová místa. Okolní terén jsme osázeli travní směsí.

6 fotografií

rok 2013

 • Vlastními silami jsme provedli opravu portálů hřbitovní zdi, kdy byly znovu vyzděny zborcené klenebné cihelné pásy.
 • V kostele byla položena kamenná dlažba v ploše cca 42 m2, která zde byla před 30 lety rozebrána a zcizena. Příspěvek na ni – 40 tisíc Kč – jsme získali z Grantového programu Jihočeského kraje „Nemovité kulturní památky“ a 30 tisíc doplatilo občanské sdružení.
 • V objektu jsme umístili staveništní rozvaděč, ke kterému jsme provedli kabelovou přípojku z elektropilíře.
 • Byl proveden nátěr šindelové střešní krytiny lodi kostela a doplněny okapní žlaby a dešťové svody. Od nich jsme vybudovali vsakovací drenážní rýhy. Finanční spoluúčast k dotačnímu programu zajištěného vlastníkem objektu byla 16 tisíc Kč.

12 fotografií

rok 2014

 • Zajistili a uhradili jsme projekt pro stavební úpravy v interiéru kostela, vypracovaný firmou HERITAS s.r.o. z Českých Budějovic.
 • Na základě několika jednání s odborem památkové péče a se stavebním úřadem v Kaplici jsme obdrželi ohlášení stavby.
 • Vlivem dlouholetého zatékání střechou došlo k degradaci cihel v klenbách, klenebních pásech, lunetách apod., tyto je nutno nahradit. V roce 2014 bylo vyspraveno první a druhé pole lodi kostela firmou Haniš s.r.o. z Českého Krumlova. Financování bylo z Havarijního fondu pro kulturní památky, které zajistil vlastník objektu. Naše sdružení mělo na této akci finanční spoluúčast 80 800 Kč.

9 fotografií

rok 2015

 • Proběhla oprava zbývající části interiéru kostela, tedy přezdění poškozených konstrukcí. Spolu s tím byly provedeny i některé omítky v horních částech kleneb. Prováděla firma FESTON Jurčík s.r.o. Financování bylo z dotačního programu pro památky v Kaplickém kraji a zajistil jej vlastník objektu. Naše spoluúčast činila 51 967 Kč.
 • Zajistili jsme projekt elektroinstalace objektu, který byl úřadem památkové péče a stavebním úřadem kladně přijat.
 • Zajistili jsme firmu, která provedla realizaci elektroinstalace. Příspěvek firmy ČEPS, a.s. činil 50 000 Kč, příspěvek firmy E.ON, Česká republika činil 25 000 Kč.
 • V interiéru kostela byl proveden restaurátorský průzkum omítkových a nátěrových vrstev.

7 fotografií

rok 2016

 • Byly provedeny zbývající opravy omítek interiéru kostela, které byly hrazeny z dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostředníctvím obcí s rozšířenou působností“ ve výši 600 000 Kč. Spoluúčast spolku činila 66 560 Kč.
 • Na základě projektové dokumentace konzultované a odsouhlasené památkovým ústavem v Českých Budějovicích pro „Zhotovení výplní otvorů v objektu“ (oken a dveří) nám byl přidělen Nadací ČEZ sponzorský dar ve výši 200 000 Kč. Hotové výplně byly předány 15. prosince.

16 fotografií

…a letos?

co se podařilo letos?

 

Potřebujeme pomoc!

jak mohu pomoci?