Stav před rekonstrukcí

Od 60. let 20. století kostel církev nevyužívala a ten postupně chátral. Podívejte, v jakém stavu byl kostel před začátkem oprav.
Další fotografie naleznete ve fotogalerii z historie kostela.

rok 2012

 • Vyčistili jsme hřbitov od náletových dřevin, upravili jsme hrobová místa. Okolní terén jsme osázeli travní směsí.

6 fotografií

rok 2013

 • Vlastními silami jsme provedli opravu portálů hřbitovní zdi, kdy byly znovu vyzděny zborcené klenebné cihelné pásy.
 • V kostele byla položena kamenná dlažba v ploše cca 42 m2, která zde byla před 30 lety rozebrána a zcizena. Příspěvek na ni – 40 tisíc Kč – jsme získali z Grantového programu Jihočeského kraje „Nemovité kulturní památky“ a 30 tisíc doplatilo občanské sdružení.
 • V objektu jsme umístili staveništní rozvaděč, ke kterému jsme provedli kabelovou přípojku z elektropilíře.
 • Byl proveden nátěr šindelové střešní krytiny lodi kostela a doplněny okapní žlaby a dešťové svody. Od nich jsme vybudovali vsakovací drenážní rýhy. Finanční spoluúčast k dotačnímu programu zajištěného vlastníkem objektu byla 16 tisíc Kč.

12 fotografií

rok 2014

 • Zajistili a uhradili jsme projekt pro stavební úpravy v interiéru kostela, vypracovaný firmou HERITAS s.r.o. z Českých Budějovic.
 • Na základě několika jednání s odborem památkové péče a se stavebním úřadem v Kaplici jsme obdrželi ohlášení stavby.
 • Vlivem dlouholetého zatékání střechou došlo k degradaci cihel v klenbách, klenebních pásech, lunetách apod., tyto je nutno nahradit. V roce 2014 bylo vyspraveno první a druhé pole lodi kostela firmou Haniš s.r.o. z Českého Krumlova. Financování bylo z Havarijního fondu pro kulturní památky, které zajistil vlastník objektu. Naše sdružení mělo na této akci finanční spoluúčast 80 800 Kč.

9 fotografií

rok 2015

 • Proběhla oprava zbývající části interiéru kostela, tedy přezdění poškozených konstrukcí. Spolu s tím byly provedeny i některé omítky v horních částech kleneb. Prováděla firma FESTON Jurčík s.r.o. Financování bylo z dotačního programu pro památky v Kaplickém kraji a zajistil jej vlastník objektu. Naše spoluúčast činila 51 967 Kč.
 • Zajistili jsme projekt elektroinstalace objektu, který byl úřadem památkové péče a stavebním úřadem kladně přijat.
 • Zajistili jsme firmu, která provedla realizaci elektroinstalace. Příspěvek firmy ČEPS, a.s. činil 50 000 Kč, příspěvek firmy E.ON, Česká republika činil 25 000 Kč.
 • V interiéru kostela byl proveden restaurátorský průzkum omítkových a nátěrových vrstev.

7 fotografií

rok 2016

 • Byly provedeny zbývající opravy omítek interiéru kostela, které byly hrazeny z dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostředníctvím obcí s rozšířenou působností“ ve výši 600 000 Kč. Spoluúčast spolku činila 66 560 Kč.
 • Na základě projektové dokumentace konzultované a odsouhlasené památkovým ústavem v Českých Budějovicích pro „Zhotovení výplní otvorů v objektu“ (oken a dveří) nám byl přidělen Nadací ČEZ sponzorský dar ve výši 200 000 Kč. Hotové výplně byly předány 15. prosince.

16 fotografií

rok 2017

Byla opravena vstupní předsíň a jižní hřbitovní zeď v délce 69 m.

více informací + fotografie

rok 2018

 • Byly renovovány dřevěné konstrukce ve věži.
 • Byla opravena část severní zdi.
 • Vlastníkovi objektu Římskokatolické farnosti Benešov nad Černou byla přiznána dotace na opravu zdi ve výši 180 000 Kč.

více informací + fotografie

rok 2019

 • Byly omítnuty špalety oken a stěny zvonice.
 • Bylo opraveno 17 metrů severní hřbitovní zdi.
 • Byla pořízena fotokopie obrazu sv. Vavřince z ledenického kostela.

více informací + fotografie

rok 2020

 • Byla zrekonstruována márnice.
 • Byla dokončena nová dřevěná podlaha na kůru.

více informací + fotografie

rok 2021

 • V roce 2021 byla opravena poslední část hřbitovní zdi.
 • Do márnice byly zhotoveny dveře a okenní výplň.

více informací + fotografie

rok 2022

 • Na hřbitově byla dokončena oprava obou vstupních bran včetně finálního vápenného nátěru, nátěrem byly opatřeny i fasády předsíně.
 • V márnici byla provedena kamenná dlažba, dlažební kostky darovala obec Benešov nad Černou.
 • Byly obnoveny vnější nátěry oken a západních dveří kostela.

více informací + fotografie

rok 2023

 • Byla obnovena jižní fasáda kostela.

2 fotoalba