2. dubna

Plány pro rok 2022

Rádi bychom Vás seznámili s plánovanými pracemi pro rok 2022.

v loňském roce se podařilo opravit zbývající část hřbitovní zdi na severní straně. Zbývá už jen dokončit úpravy vstupních bran omítnutím a nahradit jejich korunu kamenem. Také bychom rádi dokončili objekt márnice, a to položením kamenné dlažby uvnitř. Pak budou hřbitovní zeď i márnice kompletně opravené. Dále je potřeba obnovit nátěr oken zvenčí kostela a opravit lokální místa s uvolněnými kameny v již opravené jižní zdi. Na hřbitově bychom také rádi osadili pietní kamennou desku s dvojjazyčným textem – příkladně „NA PAMÁTKU VŠEM, KTEŘÍ ZDE NALEZLI POSLEDNÍ ODPOČINEK.“

Náklady na uvedené práce odhadujeme cca na 80 tisíc Kč, pietní desku pak cca do 20 tisíc Kč.

Římskokatolické farnosti Benešov nad Černou, vlastníkovi objektu, se ale nepodařilo pro letošek získat žádné finanční prostředky z dotačního titulu MK ORP (Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností). Náš spolek tedy požádal Obec Benešov nad Černou o finanční dar a zastupitelstvo schválilo pro letošek celkem 45 tis. Kč na uvedené opravy. Zbývající prostředky budou uhrazeny spolkem.

Vše, co se dosud na objektu zrealizovalo, se podařilo především díky Vašim finančním příspěvkům, bez kterých bychom nemohli uhradit povinnou spoluúčast k dotačním titulům.

Za Vaše příspěvky Vám mnohokráte děkujeme.