25. března

Plány pro rok 2021

Rádi bychom Vás seznámili s plánovanými pracemi pro rok 2021.

Z dotačního titulu MK ORP (Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností) byly pro letošní rok vlastníkovi objektu přislíbeny finanční prostředky ve výši jen 146 000 Kč z požadovaných 217 000 Kč. Ne tedy v potřebné výši pro kompletní dokončení celé hřbitovní zdi včetně omítnutí a úpravy vstupních bran. S vybraným zhotovitelem stavby je uzavřena smlouva na opravu zbývající části 14,5 mb severní zdi a truhlářské výrobky pro márnici, obojí ve výši 195 892,00 Kč.

Finanční spoluúčast našeho spolku bude činit 49 892 Kč.

Vše, co se dosud na objektu zrealizovalo, se podařilo především díky Vašim finančním příspěvkům, bez kterých bychom nemohli uhradit povinnou spoluúčast k dotačním titulům.

Za Vaše příspěvky Vám mnohokráte děkujeme.