20. ledna 2017

Jednání o přístupové cestě

Dne 20. 1. 2017 proběhla částečně v kostele a částečně na radnici Benešova nad Černou schůzka představitelů Spolku a dalších zainteresovaných institucí. Vzácným hostem byl pan Ing. PhD Vlastislav Ouroda, tajemník ministerstva kultury, dále reprezentanti církve, gen. vikář Mons.Th lic. David Henzl, ekonom Biskupství České Budějovice Ing. René Bouzek, vikariátní stavební technička Ing.Arch. Markéta Frantová a za Římskokatolickou farnost Benešov nad Černou pater Mgr. Marcin Żelazny. Z členů Spolku se jednání zúčastnili Marie Vašková, Mgr. Miroslava Sommerová, Jaroslav Koleš, Václav Tomáš, Prof. Jiří Komárek, a Dr. Jaroslava Komárková. Za obec Benešov nad Černou byl přítomen místopředseda pan Marian Malák.

Druhou část jednání vedl místopředseda obecního výboru v Benešově pan Marian Malák, a to na radnici tamtéž. S paní Vaškovou demonstrovali situaci s přístupem ke kostelu na katastrálních plánech. Dosavadní přístup pro stavební mechanizaci a dopravu byl umožněn díky pochopení majitelů pozemků ze západní strany hřbitova. To se však změnilo a pro budoucnost tento přístup nebude možný. Pan Frantál, jeden z vlastníků pozemků, nesouhlasí ani s prodejem, ani s uvalením věcného břemene na svůj majetek. Lesní cesta k východní bráně je místy velmi strmá a vhodná jen pro pěší. Zabezpečení cesty je nezbytné z důvodu přístupu IZS, dovozu a odvozu materiálu, pořádání kulturních akcí pro veřejnost atd. Účastníci se shodli na variantě "veřejné účelové komunikace". Jménem obce pan místopředseda navrhl, že obec jako jediný možný partner vstoupí do jednání se SPÚ o přístupové komunikaci. Obec je ochotna se podílet na legalizaci přístupové cesty, vytvoření plánů a zápisů, žádostí o bezúplatný převod do SPÚ a dalších administračních úkonů. Obec však nemá prostředky na vybudování plnohodnotné nové přístupové komunikace. Může nabídnout jen opravy a údržbu cesty a okolních dřevin v rámci svého strojního a personálního vybavení.

Při tomto jednání navrhli zástupci Biskupství českobudějovického bezúplatný převod kostela a hřbitova do majetku obce Benešov nad Černou. Uvedli, že mají vyčerpané možnosti dotačních titulů a získáváni dalších veřejných prostředků na opravu této kulturní památky. Ing. Ouroda z MK tuto skutečnost potvrdil a možnost převodu objektu do majetku obce Benešov nad Černou přivítal. Představitelé církve přislíbili, že vypracují pro zastupitelstvo návrh převodu a odešlou ho starostovi.

Posledním tématem schůzky byly plány prací na příští rok včetně nákresů a rozpočtů, jak je vypracovala a představila paní Marie Vašková. Jako první akci zdůraznila výměnu trámové konstrukce závěsů zvonů ve věži, které hrozí prolomením, na kterou jsou již připraveny peníze. Pan Ing. Ouroda, i přes současnou obtížnou situaci, doporučil i podání připravené žádosti na rekonstrukci vstupní předsíně kostela na dotaci z Havarijního fondu Ministerstva kultury. Paní Ing. Frantová a paní Vašková přislíbily všechny doklady shromáždit a žádost odeslat. Spolek pak bude muset zajistit finanční spoluúčast na projektu.

Jako členové spolku jsme byli potěšení přístupem Ministerstva kultury, jmenovitě zájmem pana ministra Mgr. Daniela Hermana, který poté, co obdržel náš dopis s prosbou o pomoc, osobně zajistil návštěvu svého tajemníka Ing. Ourody zde v jižních Čechách. Jeho zájem a chvála naší činnosti pohladila. Ocenit musíme i přístup obce, která se za nás postavila a s jejíž pomocí snad problém přístupové cesty alespoň do budoucna vyřešíme.

 

další novinky